Remedial teaching / bijles

Remedial teaching is extra didactische hulp aan kinderen die een probleem ervaren bij het leren. Dat kan zijn op gebied van rekenen, technisch- en begrijpend lezen of spelling. Ook bij schrijfproblemen of concentratieproblemen kan een kind gebaat zijn bij remedial teaching. Het doel van remedial teaching is het inhalen of het zo klein mogelijk maken van eventuele leerachterstanden.

Remedial teaching is iets anders dan bijles. Bijles betekent herhaling van de lessen die aan bod zijn gekomen. Kinderen die net wat extra uitleg of herhaling nodig hebben om de leerstof eigen te maken, kunnen hier veel baat bij hebben.

Sommige leerproblemen zijn tijdelijk. Een kind heeft om bepaalde redenen een achterstand in leerstof opgelopen en mist hierdoor vaardigheden om zich verder in de leerstof te ontwikkelen. Door een begeleidingstraject op maat wordt het leren weer leuk. Bij de begeleiding kijk ik naar het totaalbeeld van het kind. Het is van groot belang dat een kind goed in zijn vel zit en zelfvertrouwen heeft bij de dingen die het doet.

Andere leerproblemen zijn blijvend van aard. Dit zijn de leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie, maar ook bijvoorbeeld ADD en ADHD. Ik bied dan ondersteuning door vaardigheden aan te leren en te oefenen, maar ook door het aanbieden van compenserende strategieën.